PRAVIDLA

Obecná pravidla pro závody v kiteboardingu, vydaná Českou kitovou federací můžete stáhnout zde.

Pravidla vydaná Asociací českého powerkitingu, která platí pro landkiting a snowkiting jsou následující:

Zahrnují jak pravidla při závodění, tak obecná pravidla, kterými se piloti řídí na plochách kde jezdí více jezdců. Pravidla AČP jsou vytvořena pro disciplíny landkiting a snowkiting a vycházejí z obecně platných pravidel, která se používají pro tyto dosciplíny na mezinárodní úrovni.

Základní pravidla:
Porušení těchto pravidel může být trestáno penalizací nebo diskvalifikací.

Vyhýbání 

 • Při čelním setkání – oba uhnou doprava.
 • při bočním setkání platí přednost zprava. Ten, kdo je vlevo musí uhnout, nebo zpomalit.

Předjíždění 

 • Předjíždějící zodpovídá za celý manévr.
 • Předjížděný nesmí v manévru bránit, pokud to není nezbytné (překážka na trati apod.).

Obraty 
Pilot, který provádí obrat je zodpovědný za případnou kolizi. Musí podle situace manévr ohlásit předem výkřikem “ Halza „(“ Jibe „) nebo “ Re „(“ Tack „), tak aby ostatní věděli, co se chystá dělat.

Starty a přistání 
Je zakázáno přistávat a startovat s drakem tak, aby vadil, nebo ohrožoval. Pokud spadne drak na zem (například při pádu jezdce, nebo díky technické závadě) stává se překážkou na trati a ostatní se mu musí vyhnout.

1. Povinnosti závodníků

• Závodník je povinen řídit se pravidly Fair Play, Pravidly AČP pro závody v Buggykitingu a zdravým rozumem.
• Každý závodník startuje na své vlastní nebezpečí, musí zodpovědně posoudit podmínky a rozhodnout se sám za sebe, zda bude startovat nebo již podmínky překročily jeho schopnosti.
• Závodník je plně zodpovědný za všechny škody na majetku i zdraví, které způsobí (i svým vybavením)
• Závodníci musí být v den konání závodů starší 14 let (včetně)
• Je striktně zakázána konzumace alkoholu během, nebo mezi jednotlivými koly závodů. Tento zákaz se vztahuje na všechny osoby účastnící se závodů. Porušení může být trestáno částečnou, nebo celkovou diskvalifikací.


2. Pravomoci hlavního rozhodčího

Hlavní rozhodčí dohlíží na regulérnost závodů. V rámci tohoto úkolu má právo v odůvodněných případech penalizovat nebo diskvalifikovat závodníky, případně přerušit závod. Organizátor, ani žádná jiná strana nebo osoba zapojená do organizace závodů nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv osobní, nebo materiálové škody, ztráty, nebo závazky závodníků vzniklé během akce.

3. Informace

Všechny informace jsou uveřejňovány na oficiální tabuli.

4. Vybavení:

Hlavní rozhodčí závodu má právo vyloučit ze závodu vybavení, které může ohrozit bezpečnost, nebo kde je evidentní neregulérnost.

Přilba 
Přilba odpovídající konstrukce je povinným vybavením.

Ostatní vybavení 
Trapézový postroj musí být vybaven otevřeným systémem (například windsurf hák) nebo bezpečnostním rychlootevíracím systémem umožňujícím odhození v krizové situaci jednou rukou


Buggy 

Buggy je vozidlo s alespoň dvěma koly poháněné (a bržděné) pouze pomocí draka (kite) Drak je ovládán pilotem, ale není připevněn k buggy. Pilot musí sedět, nebo ležet v buggy a řídit ji. Pilot nesmí být uzavřen v buggy a nesmí k ní být jakkoliv připoután.

Poutka na nohy jsou povolena alenesmí být zhotovena z kovu a musí umožňovat volné vyndání nohou. Buggy nesmí mít žádné ostré hrany.

Rozměry 
Délka: maximálně 3,5 m (celková)
Šířka: maximálně 3m (celková)
Kola: maximální průměr 26 palců, včetně pneumatik natlakovaných na 2 bary. Šířka pneumatik není omezena. Všechna kola buggy musí být upravena (zakryta) takovým způsobem, aby nebylo možné jimi prostrčit tyčku o průměru 3cm.
Úhel zatáčení není omezen.
Je povoleno přidávat zátěž na buggy. Maximum je 20 kg. Zátěž musí být zaobleného tvaru bez ostrých hran a musí být připevněna k buggy tak, aby nemohlo dojít k jejímu uvolnění a pohybu (v rámci buggy) za jízdy. Není povolena přídavná zátěž na pilotech.

Identifikační čísla 
Každý pilot musí používat stejné přidělené číslo během celých závodů. Piloti s jiným, neregistrovaným číslem nebudou bodováni. Identifikační čísla musí být umístěna na obou bočních stranách buggy a na zadní straně. Všechny číslice musí být jasně viditelné. Podklad pro číslo musí být zhotoven z pevného rovného materiálu a mít bílou barvu. Číslice musí být alespoň 14 cm vysoké a 5cm široké se sílou čáry 2 cm. Jednotlivé číslice se nesmí dotýkat navzájem a musí být vzdálené alespoň 2cm od jiné jakékoliv dekorace.
Identifikační číslo může být doplněno národní zkratkou (CZ pro Českou republiku). Národní zkratka se umísťuje před číslo a pro její písmena platí stejné podmínky jako pro číslice.

Draci a šňůry
Vodící šňůry jsou ty, které spojují ovládací zařízení (handles, ráhno) s vyvazovacím systémem draka.
Vodící šňůry musí být připevněny přímo k vyvazovacímu systému draka a ovládacímu zařízení.
Maximální délka mezi ovládacím zařízením a koncem posledního draka je 50 metrů.
Kevlarové a kovové, nebo podobné vodící šňůry nejsou povoleny. Stejně tak není povoleno použití šňůr z těchto materiálů na ovládacím zařízení.
Kevlar může být použit v konstrukci draka (vyvazovací systém, látka) případně v konstrukci ovládacího zařízení, nikoliv však ve formě šňůry.
Jiné než povolené použití kevlaru znamená automatické vyloučení ze závodu.

5. Pravidla závodů

 • Prohlídka 
  Prohlídka buggy proběhne před začátkem závodu. Je zakázáno používat jiné vybavení, než které prošlo prohlídkou. V nezbytných případech je třeba inspekce hlavního rozhodčího.
 • Briefing 
  Hlavní briefing
  Proběhne před závodem. Čas bude oznámen na hlavní informační tabuli.
  Všichni závodníci se musí zúčastnit

Briefing před rozjížďkou 
Před každou rozjížďkou proběhne briefing, kde budou upřesněna specifická pravidla a podmínky rozjížďky

Všichni závodníci se musí zúčastnit. Pokud se závodník rozhodne rozjížďky nezúčastnit musí tento fakt oznámit hlavnímu rozhodčí.

Start
15 minut před startem rozjížďky je dán akustický signál
5 minut před startem jsou dány dva akustické signály a je oznámen zbývající čas
Od tohoto okamžiku:
• všichni závodníci smí používat k pohonu pouze své draky
• je zakázáno křížit startovní čáru
1 minutu před startem je dán akustický signál a je oznámen zbývající čas
10 sekund před startem
• je dán akustický signál a je zvednuta červená vlajka.
• startér odpočítává zbývající sekundy
start je oznámen skloněním červené vlajky a povelem

Pokud pilot překříží startovní dráhu před startem, musí se vnější stranou vrátit a překřížit startovní čáru znovu, jinak mu nebude rozjížďka započítána

Cíl 
Při překřížení cílové čáry musí pilot sedět v buggy a ovládat draka za letu.
Po projetí cílovou čárou musí být buggy i drak umístěn do technické zóny.

Otočné body 
Otočné body jsou značeny oranžovými jehlany. Musí být objety v definovaném směru. Je zakázáno přejet, nebo se dotknout otočných bodů.

Startovní čára
Startovní čára je vymezena červenými jehlany. Je zakázáno přejet, nebo se dotknout jehlanů vytyčujících startovní čáru.

Cizí pomoc 
Během rozjížďky je jakákoliv cizí pomoc zakázána, pokud se nejedná o nehodu.

Výměna materiálu/opravy
Piloti smějí měnit draky (nebo další vybavení) pouze v technické zóně. Výměna vybavení mezi piloty během závodu je zakázána.
Piloti mohou provádět drobné opravy svého vlastního vybavení během závodu. Pro tyto opravy může být použito pouze nástrojů, které má pilot u sebe, nebo v buggy. Piloti si nesmí vyměňovat nástroje během závodu ani přijímat je od kohokoliv jiného.

Opouštění závodu 
Účastníci, kteří se rozhodnou opustit závod (rozjížďku) musí informovat hlavního rozhodčí.

Nehody
Každý účastník nehody je žádán aby se v co nejkratší době postavil zpříma a dal tak najevo, že nebyl zraněn.
Jakákoliv nehoda na trati (včetně pomocného personálu) se stává překážkou na trati a musí být ostatními piloty objížděna v dostatečné vzdálenosti. Porušení se trestá penalizací nebo diskvalifikací.

Zrušení rozjížďky

Hlavní rozhodčí může zrušit rozjížďku:
• z bezpečnostních důvodů
• pro nedostatek větru
• z jiných objektivních důvodů
Rozjížďka je platná po odjetí 2/3 plánovaného času rozjížďky

Kontrola 
Po skončení rozjížďky může hlavní rozhodčí provést zvláštní kontrolu jakéhokoliv vybavení, zejména s ohledem na:
• Maximální délku šňůr
• Použití kevlaru
• Maximální přidané váhy
Piloti, kteří neabsolvují tuto prohlídku budou potrestáni penalizací nebo diskvalifikací.

Bezpečnostní varování 
Rozhodčí na otočných značkách budou v případě potřeby upozorňovat na jakoukoliv nebezpečnou situaci. Jejich povely (zejména pro změnu směru jízdy) musí být dodrženy. Porušení se trestá penalizací nebo diskvalifikací.

Technická zóna 
Bude vymezena při hlavním briefingu
Veškerou přípravu (šňůry, rozložení draka, parkování draků na zemi atp.) je třeba provádět po celý den pouze v určené technické zóně. Každý závodník odpovídá za svoje vybavení.

Volné ježdění 
Volné ježdění je povoleno, pokud není vztyčena červená vlajka

Bodování

Výsledky rozjížďky 
Pro každou rozjížďku jsou piloti bodování podle počtu ujetých kol a pořadí projetí cílem. Pilot musí objet alespoň jedno kolo aby byl jeho výsledek bodován.
První pilot dostává 0 bodů, ostatní potom počet bodů, který odpovídá jejich pořadí. Pokud dojedou dva piloti najednou, dostanou stejný počet bodů. Následující piloti dostávají body podle pořadí ve kterém dojeli.
Piloti, kteří do rozjížďky neodstartují, nebo ji nedokončí, případně jsou diskvalifikováni pro danou rozjížďku dostanou počet bodů rovný počtu účastníků závodu plus jedna.

Výsledky závodu 

Pokud se odjedou tři rozjížďky nebo méně, je celkový počet bodů v závodu roven součtu bodů z rozjížděk
Pokud se odjede více než tři rozjížďky, škrtá se každému závodníkovi jeden nejhorší výsledek
Pokud se odjede více než sedm rozjížděk, škrtají se každému závodníkovi dva nejhorší výsledky
Ve všech třech případech jsou případné body za penalizaci započítávány ze všech rozjížděk.

Celkové pořadí je stanoveno podle součtu bodů, pokud mají dva piloti stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí počet prvních, druhých atd. míst.

Penalizace 
Hlavní rozhodčí uděluje penalizaci podle míry prohřešku. Za první porušení jeden bod, za druhé dva atd. Prohřešek, který vyústí v kolizi, nebo ovlivnění výsledků může být penalizován dvojnásobně, nebo být i důvodem diskvalifikace.

RYCHLÝ KONTAKT

Martin Lafek

Tel: 731 180 794
mail: kurzy@kiteforce.cz


Informace ze světa kitingu, videa, články, reporty a pozvánky na akce najdete na našem rozcestníku.
KITEFORCE.cz


Máte zájem o kitové vybavení všeho druhu? Navštivte náš e-shop a vyberte si. Jako účastníci našeho kurzu, tripu, nebo soustředění máte nárok na 10% slevu na jakékoliv zboží.
KITERSHOP.cz


Chcete zažít další dobrodružství a již máte kurz za sebou, nebo chcete absolvovat kurz v exotičtějších destinacích? Proto jezdíme na tripy a expedice !
KITE-EXPEDITIONS.cz


AEROS kites

Učíme a závodíme na dracích značky AEROS. Tato firma vyrábí vybavení pro powerkiting již více než 25 let a aktivně hýbe světem tohoto sportu. Máme jen to nejvhodnější vybavení pro Vaší výuku!

Výhody naší školy?


Více jak 10 let zkušeností. Několik titulů mistrů ČR a dlouhodobá organizace většiny závodů v Česku.

Učíme podle metodiky IKO a VDWS.
Jsi STUDENT? Máš to o 20 % levnější !
SKUPINA? Od 3 osob máte slevu 20 %.
Můžeme Vám zajistit ubytování na Vašem kurzu i dopravu na místo kurzu.
Už jsi u nás prošel kurzem? Na další kurz nebo KITETRIP máš slevu 20 %.
U nás to kurzem nekončí. Od spolujízd na naše další akce za kajtováním až po Váš osobní rozvoj na závodním poli na nejvyšší možné úrovni.
Prkna máme z edice "school boards" - tedy vyvinuta speciálně pro plynulé učení se kitesurfingu a začátkům jízdy na prkně.